Hondenbegeleiding Mazzel

Algemene voorwaarden

1. Definities

Opdrachtnemer/begeleider: Therapiehonden Mazzel/ Mazzelhonden, vertegenwoordigd door Mascha Timmer

Opdrachtgever: Cursist, cliënt, begeleider, ouder of voogd van cliënt. Degene die de dienst van Mazzelhonden aanvraagt.

2. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tenzij er schriftelijk andere voorwaarden zijn afgesproken.

3. Annulering

Sessies bij of met Mazzelhonden vinden op afspraak plaats. Afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande datum en tijdstip kosteloos worden verzet of geannuleerd. Dit kan telefonisch of via de mail. Wanneer een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt afgezet wordt de sessie in rekening gebracht.

Sessies die onverhoopt door Mazzelhonden moeten worden afgezegd zullen niet in rekening worden gebracht. Indien mogelijk wordt er op korte termijn een nieuwe afspraak ingepland. Mazzelhonden probeert een eventuele afzegging van een afspraak zo ruim mogelijk van te voren af te zeggen.

4. Overeenkomst / tarieven

Voorafgaand aan de sessies vindt er altijd een intakegesprek plaats. Hierin bespreken we de hulpvraag, nemen we een uitgebreide vragenlijst door en stellen we samen met de opdrachtgever een plan van aanpak samen. De kosten hiervoor bedragen 40 euro per uur, ongeacht het wel of niet verdere samenwerken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Mocht naar aanleiding van het intakegesprek een samenwerking tot stand komen, wordt er een overeenkomst opgesteld die door beide partijen ondertekend dient te worden. Tarieven die gehanteerd worden zijn te vinden op www.mazzelhonden.nl, net als de algemene voorwaarden.

Eventuele kilometervergoeding bedraagt 0.25 euro per kilometer. Eventuele parkeerkosten worden ook in rekening gebracht.

Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de samenwerking te beëindigen, reeds betaalde facturen worden niet terugbetaald en openstaande facturen dienen nog te worden betaald.

Mazzelhonden heeft te allen tijde het recht om de samenwerking te beëindigen als dit in het belang van de hond, handler of cliënt is. Hierover zal uiteraard eerst gecommuniceerd worden door Mazzelhonden. Er zullen vervolgens geen facturen meer in rekening worden gebracht.

5. Betalingsvoorwaarden

Op Betaling van de diensten van Mazzelhonden vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL15RABO0341449679 t.n.v. Therapiehonden Mazzel te Schildwolde. Betaling dient te gebeuren binnen 14 werkdagen na dagtekening van de factuur. Indien betaling uitblijft, zal er een herinnering worden verzonden. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen bij de eerste aanmaning € 7,50 aan administratiekosten worden berekend en bij de tweede aanmaning € 25,00 aan administratie- en aanmaningskosten. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen ook de kosten van de incasso van de nota volledig in rekening worden gebracht.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Eventuele prijswijzigingen worden duidelijk gecommuniceerd voordat de wijziging ingaat. Alle informatie hierover wordt aangekondigd via de mail.

6. Privacy

Mazzelhonden is verplicht tot geheimhouding over alles wat besproken is tijdens of in het kader van de sessies. Mocht overleg met derden ten behoeve van het begeleiden noodzakelijk zijn, wordt dit van tevoren overlegd en eventueel schriftelijk vastgelegd.

Het maken van foto’s of filmmateriaal voor persoonlijk gebruik is toegestaan. Voor het openbaar maken van dit materiaal is schriftelijk toestemming nodig van zowel Opdrachtnemer Mazzelhonden als opdrachtgever.


7. Aansprakelijkheid

Mazzelhonden is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer.

Samenwerking met Mazzelhonden gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van cliënt of begeleiding van de cliënt. Indien anders afgesproken is de begeleider altijd aanwezig tijdens de sessies.

Mazzelhonden is te allen tijde verantwoordelijk voor de hond en het welzijn van de hond. Samen zorgen opdrachtnemer en opdrachtgever voor een veilige omgeving voor cliënt en hond.

Mazzelhonden is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of voor de schade die ontstaat bij ongevallen in welke vorm dan ook, die plaatsvinden op het terrein van Mazzelhonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die is aangebracht door hond en of eigenaar. Trainen is op eigen risico.

Mazzelhonden heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Univé.